• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Nabór na stanowisko urzędnicze- specjalista ds. kadrowych

Email Drukuj PDF

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie

10-089 Olsztyn ul. Iwaszkiewicza 44

ogłasza nabór na stanowisko

specjalista (ds. kadr) w wymiarze 1 etatu.

I. LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW

1 etat

II. GŁÓWNE OBOWIĄZKI

 1. Kompleksowe prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników szkoły;
 2. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 3. Sporządzanie sprawozdań WUS, GUS, PEFRON i Wydziału Edukacji i innych instytucji w zakresie wykonywanych czynności  w formie elektronicznej i pisemnej;
 4. Obsługiwanie programów księgowo - kadrowo – płacowych;
 5. Wprowadzanie danych do nowego SIO;
 6. Sporządzanie listy nagród jubileuszowych, nagród dla pracowników sfery budżetowej, świadczeń urlopowych oraz tzw. 13stek;
 7. Naliczanie etatów do ZFŚS;
 8. Pisanie przelewów i obsługa systemu bankowego;
 9. Wystawianie faktur i sporządzanie rejestrów sprzedaży na podstawie wystawionych przez kierownika gospodarczego wykazów sprzedaży za najem pomieszczeń szkolnych w programie VATKOM;
 10. Przestrzeganie  i stosowanie  się do Regulaminu Pracy;
 11. Przestrzeganie przepisów BHP;
 12. Wykonywanie poleceń służbowych dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły.

III. KWALIFIKACJE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ)

Wykształcenie wyższe  (rachunkowość) i co najmniej 2-letni staż na podobnym stanowisku lub wykształcenie średnie i co najmniej 5-letni staż pracy na podobnym stanowisku.

IV. WYMAGANIA

Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (programy księgowo-kadrowe-płacowe, pakietu MS Office, Płatnik, VATKOM), umiejętność obsługi urządzeń biurowych. Doskonała znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego, Ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych oraz ZFŚS. Praktyczna znajomość zagadnień księgowo-kadrowo-płacowych. Umiejętność organizacji i planowania pracy, zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, skrupulatność, obowiązkowość, terminowość, odpowiedzialność, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
 • kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;
 • oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z  procesem rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych – (Dz. U. z 2019r. poz. 1781)oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz.1282).

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 29 w Olsztynie lub przesłać
w terminie do dnia 17.08.2020r. do godziny 15.00 na adres: Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn w zaklejonej kopercie z dopiskiem  ”Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista (ds. księgowo-kadrowo-płacowych) w wymiarze 1 etatu”.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły https://sp29.olsztyn.eu oraz na tablicy ogłoszeń w SP29.

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w Szkole Podstawowej Nr 29 w Olsztynie w dniu 18.08.2020r. o godz. 10.30.

VII. INNE INFORMACJE

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Jana Liszewskiego
w Olsztynie ul. Iwaszkiewicza 44 - w godzinach 9.00-13.00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (89) 523 51 64 wew. 31

W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane będą komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły https://sp29.olsztyn.eu oraz na tablicy ogłoszeń w SP29.

mgr Barbara Chodnicka

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 29

im. Jana Liszewskiego w Olsztynie

kwestionariusz osobowy kandydata- pobierz

klauzula dla kandydata- pobierz

 

komunikat Dyrektora Szkoły dotyczący wyników egzaminu ósmoklasisty

Email Drukuj PDF

Komunikat Dyrektora Szkoły

Uprzejmie informujemy, że zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty można odebrać 31 lipca w godzinach 13.00-15.00 oraz 3 sierpnia w godzinach 8.00-15.00 w sekretariacie szkoły.

W celu zachowania bezpieczeństwa przypominam o obowiązku zakrywania nosa i ust oraz proszę  o przynoszenie własnych długopisów, aby pokwitować odbiór zaświadczenia.

Przypominamy!

 1. Absolwenci szkół podstawowych mogą sprawdzić wyniki w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od swoich wychowawców. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.
 2. Oto najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

1) Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje.

2) 12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.

3) Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone 1 Zgodnie z § 25 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. poz. 1700, z późn. zm.) dyrektor szkoły podstawowej poświadcza za zgodność z oryginałem od jednej do trzech kopii m.in. zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeżeli jest to niezbędne dla celów rekrutacji. Strona 2 z 2 w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 są dostępne na:

 • · stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/ edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny20202021)
 • · stronach internetowych kuratoriów oświaty
 • · stronach internetowych poszczególnych szkół ponadpodstawowych

Barbara Chodnicka

Dyrektor Szkoły

 

podręczniki do nauki religii

Email Drukuj PDF

Zestaw obowiązujących podręczników do nauki religii na rok szkolny 2020/2021

Religia Klasa I tytuł podręcznika: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Edycja Warmińska. Autorzy: Ks. Rafał Szewczyk, dr Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniowska, ks. Jan Staruchowicz. Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa. Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa.

Religia Klasa II tytuł podręcznika: A oto Ja jestem z wami Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej. Autorzy: Ks. Rafał Szewczyk, dr Aneta Frączak, Danuta Kwiatkowska. Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa.

Religia Klasa III tytuł podręcznika: Kto spożywa moje Ciało, ma życie Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej. Autorzy: Ks. dr Rafał Szewczyk, dr Aneta Frączak, Danuta Kwiatkowska, Jadwiga Mikiel, Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa.

Religia Klasa IV tytuł podręcznika; Jestem chrześcijaninem Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej. Autorzy: Ks. Mariusz Czyżewski, ks. M. Polny, Dorota Kornacka. Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa.

Religia Klasa V tytuł podręcznika: Bóg nas szuka. Edycja Warmińska. Autorzy: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, s. Martyna Ujazdowska. Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

Religia Klasa VI tytuł podręcznika: Wierzę w święty Kościół powszechny Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej. Autorzy: Ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa.

Religia Klasa VII tytuł podręcznika: Twoje Słowo światłem na mojej drodze. Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej. Autorzy: praca zbiorowa pod red ks. Piotra Tomasika, Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa.

Religia Klasa VIII tytuł podręcznika: Ty ścieżkę życia mi ukażesz. Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej. Autorzy: praca zbiorowa pod redakcją ks. Piotra Tomasika, Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

 

rekrutacja do klasy pierwszej

Email Drukuj PDF

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ.

Oryginały dokumentów dzieci przyjętych do klas pierwszych (karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej, oświadczenia, podania, itp.) proszę dostarczyć do Sekretariatu szkoły w dniach 29 czerwiec - 3 lipiec 2020r. w godzinach 9.00-14.00 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Informuję, iż listy oddziałów klas pierwszych będą podane do wiadomości 24 sierpnia 2020 roku i w tym dniu odbędzie się spotkanie z wychowawcami o godzinie 17.00.

 

Dzień Dziecka 2020

Email Drukuj PDF

Byście zawsze mieli odwagę być Dziećmi. Z pasją słuchać baśni, śmiać się głośno i skakać wysoko. By każdy Wasz dzień był barwny i pachniał wiosennym słońcem.
A poza tym życzymy ...

 

kliknij, aby obejrzeć życzenia

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Email Drukuj PDF

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2020/2021

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły.
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

 

Więcej…
 

Wyniki rekrutacji

Email Drukuj PDF

INFORMUJEMY, ŻE LISTY PRZYJĘTYCH DOSTĘPNE SĄ W ZAKŁADCE REKRUTACJA 2020/2021 W MENU WITRYNY

 

Życzenia

Email Drukuj PDF

 

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły!

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy zdrowia, spokoju, radości oraz dobrego wypoczynku w rodzinnej atmosferze.

Niech tegoroczna Wielkanoc przyniesie optymizm, dużo energii i nadzieję na lepszą przyszłość.

Barbara Chodnicka

Dyrektor Szkoły

oraz

Wicedyrektorzy

Beata Krymska  i Katarzyna Patejuk

 


Strona 1 z 33

Koronawirus

Kalendarium

Dzisiaj jest
Niedziela
9 sierpnia 2020
Imieniny obchodzą
Jan, Klarysa, Miłorad, Roland, Roman, Romuald
Do końca roku zostało
145 dni

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości Konto Rady Rodziców SP 29 Olsztyn

BOŚ SA O/Olsztyn

61 1540 1072 2107 4571 3375 0001


Konto wpłat za obiady

Bank: PKO Bank Polski S.A.

61 1020 3541 0000 5202 0291 5387

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego

ul. Iwaszkiewicza 44

10-089 Olsztyn

tel./fax. (0-89) 523-51-64

e-mail: sekretariat@sp29.olsztyn.eu

http://www.sp29.olsztyn.pl