REGULAMIN BIBLIOTEKI SP 29 W OLSZTYNIE

  Zasady ogólne

 1. Biblioteka szkolna jest ogólnodostępna i świadczy swoje usługi bezpłatne.
 2. Biblioteka prowadzi ewidencję i udostępnia zasoby biblioteczne z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997.
 3. Organizacja pracy biblioteki uwzględnia przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie w/w Ustawy oraz Ustawy Prawo oświatowe
 4. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach podanych do ogólnej wiadomości.
 5. Każdy uczeń i pracownik szkoły jest czytelnikiem biblioteki. Rodzice mogą korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki na miejscu.
 6. Uczniowie kończący lub zmieniający szkołę oraz pracownicy, z którymi rozwiązano umowę o pracę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej. Sekretariat nie wyda dokumentów osobie, która nie rozliczy się z majątku szkoły.
 7. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 8. W bibliotece należy zachować ciszę.

 

Regulamin  wypożyczalni

 1. Biblioteka gromadzi, opracowuje i wypożycza bezpłatnie materiały biblioteczne. W pierwszej kolejności prowadzona jest ewidencja i udostępnianie podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz lektur obowiązkowych.
 2. Każdemu czytelnikowi zakładana jest karta biblioteczna. Uczniowie pierwszych klas mogą wypożyczać książki od drugiego semestru.
 3. Książki można wypożyczać tylko na swoją kartę. Nie wolno przekazywać wypożyczonych pozycji innym osobom. Za wypożyczone materiały odpowiada czytelnik, który je wypożyczył.
 4. Nauczyciele szkoły mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych do klasopracowni i są odpowiedzialni za zwrot wypożyczonych pozycji. Przekazanie następuje po podpisaniu protokołu przekazania.
 5. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek z wyjątkiem lektur obowiązkowych.
 6. Uczeń kl. I-III może wypożyczyć jednorazowo jedną książkę, a uczeń IV-VIII dwie książki na okres do 2 tygodni.
 7. Istnieje możliwość przedłużenia wypożyczonej pozycji na kolejne dwa tygodnie pod warunkiem, że biblioteka nie ma na tę książkę zamówień.
 8. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów przedmiotowych mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
 9. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji. Rezerwacje realizuje się w kolejności zamówień.
 • Pracownicy szkoły mogą wypożyczać jednorazowo większą ilość książek i są zobowiązani do zwrotu wszystkich pozycji na koniec każdego roku szkolnego.
 • Czytelnik, który nie oddał w terminie książki, nie może wypożyczać zbiorów do czasu uregulowania zobowiązania.
 • Uczniowi, który pomimo upomnienia nie zwrócił w terminie 10 dni roboczych wypożyczonej książki, nauczyciel biblioteki wpisuje do e-dziennika uwagę z kategorii nieprzestrzeganie regulaminów szkolnych.
 • Jeżeli uczeń w dalszym ciągu jest dłużnikiem biblioteki, wówczas po upływie kolejnych 10 dni roboczych otrzymuje powtórnie uwagę.
 • Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia książek uczniowi, który notorycznie ich nie zwraca, czyli gdy uczeń otrzymał dwie lub więcej uwag negatywnych za niezwrócenie wypożyczonej książki.
 • Wszystkie wypożyczone przez czytelników książki muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego. Jeśli czytelnik nie rozliczył się z biblioteką do końca roku szkolnego nie może wypożyczać materiałów bibliotecznych w nowym roku szkolnym do czasu rozliczenia się z biblioteką.
 • Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.
 • W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany do:
  1. odkupienia takiej samej pozycji lub pozycji wskazanej przez bibliotekarza lub
  2. wpłaty kwoty nieprzekraczającej rzeczywistej wartości inwentarzowej pozycji na wydzielony rachunek bankowy szkoły po otrzymaniu żądania zapłaty

(Podstawa prawna - Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.  Dz.U.2012.0  oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1283)