Inspektor Ochrony Danych

Magdalena Pawłowska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetwarzanie danych osobowych 

przez Szkołę Podstawową Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie 

 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.), zwanym dalej RODO, informuję, iż: 

 

1) Administratorem danych osobowych uczniów, ich rodziców, pracowników, kontrahentów oraz innych osób przetwarzanych przez naszą jednostkę jest: Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie reprezentowana przez Dyrektora;

2) Kontakt z Administratorem w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy pod adresem: ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn oraz pod numerem telefonu (89) 523-51-64, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@sp29.olsztyn.eu;

3) Inspektorem danych osobowych została wyznaczona Magdalena Pawłowska, z którą kontaktować się można we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkołę, za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź na adres Szkoły: ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn; 

4) Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych osobowych przez Szkołę 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Szkole, tj. określonego w: 

- ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji - w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, 

- ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej w celu przekazywania danych zgodnie z ustawą, 

- ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawie z dnia z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych ustaw w celu realizacji zadań pracodawcy, 

- ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychw celu udzielenia zamówienia publicznego, 

- ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz innych ustaw i rozporządzeń wydanych na ich podstawie regulujących obowiązki podatkowe i rachunkowe w celu realizacji tych obowiązków, 

- ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w celu przechowywania dokumentacji powstającej w Szkole, a także napływającej do niej, a także przekazania do właściwego archiwum państwowego oraz realizacji innych zadań wynikających z ustawy; 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Szkoły; 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Szkołę, tj. np.: 

- rejestracji obrazu (monitoring wizyjny) umożliwiającej sprawowanie szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub terenem wokół szkoły, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniów i pracowników oraz ochronę mienia (art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe), 

- dochodzenia roszczeń wobec podmiotów świadczących usługi na rzecz Szkoły oraz obrony przed roszczeniami innych podmiotów, 

- nawiązywania i utrzymywania kontaktu z różnymi podmiotami w celu realizacji interesów i zadań Szkoły. 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie zgody udzielonej przez podmiot danych – niezbędnej w każdym przypadku, gdy powyżej wskazane podstawy nie uprawniają Szkoły do przetwarzania danych osobowych, np. w zakresie wizerunku dziecka, w celu promocji jego osiągnięć oraz kreowania pozytywnego wizerunku Szkoły. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i w każdej chwili może być cofnięta, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5) Odbiorcami danych będą podmioty przetwarzające dane na zlecenie Szkoły, wspomagające Szkołę w jej działalności, w szczególności dostawcy zewnętrznych systemów, podmioty doradcze, podmioty prowadzące działalność pocztową oraz świadczące inne usługi na rzecz Szkoły. Zasadniczym odbiorcą danych jest administrator systemów informatycznych: Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, będące samorządową jednostką budżetową Gminy Olsztyn, ul. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, przetwarzające dane osobowe na podstawie pisemnego porozumienia. Pomioty te przetwarzają dane osobowe wyłącznie w celu wskazanym przez Szkołę. Odbiorcami danych mogą być także inne podmioty, którym ujawnia się dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane, a także do upływu okresu przedawnienia roszczeń; dane zgromadzone w ramach monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania, po czym automatycznie kasowane, chyba że zapis monitoringu obejmuje zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

7) Podanie danych osobowych, niezbędnych w ramach realizacji zadań ustawowych Szkoły jest konieczne i wynika z przepisów ustawy. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku kontrahentów lub kandydatów do zawarcia umowy podanie danych jest dobrowolne, z tym, że odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie umowy. 

8) Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

- dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania, 

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach określonych w RODO, 

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych – żądania zaprzestania przetwarzania danych w określonym celu oraz danych przetwarzanych w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym, na zasadach określonych w RODO, 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. 

9) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w/w rozporządzenia osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10) Szkoła nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

11) Szkoła nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.   

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 29

mgr Barbara Chodnicka