Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej  nr 29 im. J. Liszewskiego w Olsztynie

  I. Postanowienia ogólne

1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Prawa oświatowego art85 (Dz. U.2017 poz.59),  statutu szkoły (§ 29, § 33-35) i niniejszego regulaminu.

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin.

4. Organy Samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

5. Samorząd Uczniowski ma prawo do działania, podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji zawartych w statucie szkoły:

a. Do współdecydowania w sprawach dotyczących szkoły, a w szczególności dotyczących praw i obowiązków ucznia,

b. Do reprezentowania problemów i opinii całej społeczności szkolnej wobec nauczycieli, dyrekcji i rodziców,

c. Do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami w porozumieniu z dyrekcją szkoły,

d. Do rozwijania swoich zainteresowań,

e. Do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

f. Do wyboru Opiekuna SU,

g. Do prowadzenia działalności charytatywnej we współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariatu.

 II. Organy Samorządu Uczniowskiego

6. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

a. Rada Przedstawicieli Klas I – VIII,

b. Zarząd Samorządu Uczniowskiego

7. Rada Przedstawicieli Klas składa się z:

a. Przewodniczących klas

b. Zastępców przewodniczących klas

c. skarbników

8. Do kompetencji Rady Przedstawicieli Klas należy:

a. Wyrażanie opinii ogółu uczniów,

b. Pośredniczenie między Zarządem, Dyrektorem szkoły a wszystkimi uczniami,

c. Opiniowanie planu pracy SU,

d. Wnioskowanie o zmiany i poprawki do regulaminu Samorządu,

e. Przyjmowanie sprawozdań Zarządu (2 razy w roku),

9. Do realizacji swoich zadań Rada Przedstawicieli Klas może powoływać komisje o charakterze stałym lub doraźnym.

10. Wybory do Rady Przedstawicieli Klas odbywają się w pierwszym tygodniu września na zasadach ustalonych przez poszczególne klasy i wychowawców.

11. Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z:

a. Przewodniczącego SU,

b. Zastępcy przewodniczącego,

c. Czterech członków zarządu, stanowiących kierownictwo wybranych przez siebie sekcji.

12. Do kompetencji Zarządu należy:

a. Kierowanie bieżącą pracą Samorządu,

b. Opracowywanie rocznego planu pracy,

c. Reprezentowanie ogółu uczniów,

d. Prowadzenie dokumentacji pracy Samorządu,

e. Opiniowanie dni wolnych od zajęć,

f. Działalność informacyjna.

13. Zebrania Rady Przedstawicieli Klas i Zarządu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu. Zwoływane są przez Przewodniczącego SU lub przez Opiekuna.

14. W zebraniach mają prawo uczestniczyć: Opiekunowie Samorządu, Dyrektor szkoły i inne zaproszone osoby.

15. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:

a. Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

b. Protokoły z zebrań,

c. Ceremoniał Pocztu Sztandarowego,

d. Regulamin kampanii wyborczej,

e. Plany Pracy Samorządu Uczniowskiego,

f. Sprawozdania z działalności SU (śródroczne i roczne)

16. Protokoły z zebrań pisane są przez Opiekuna lub wyznaczonego członka Zarządu.

 III. Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

 17. Opiekun (lub Opiekunowie) Samorządu Uczniowskiego jest członkiem Rady Pedagogicznej.

18. Kandydatów na Opiekuna mogą zgłaszać uczniowie lub Dyrektor szkoły.

19. Wyboru Opiekuna SU dokonuje Rada Przedstawicieli Klas w głosowaniu tajnym. Jeśli jest jeden kandydat Rada Przedstawicieli Klas dokonuje akceptacji.

20. Warunkiem wyboru nauczyciela na Opiekuna SU jest jego zgoda.

21. Kompetencje Opiekuna Samorządu:

a. Jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy SU,

b. Pełni funkcję pośrednika między Samorządem a Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Rodzicami,

c. Przedstawia i opiniuje plan pracy Samorządu Radzie Pedagogicznej i Dyrekcji,

d. Pomaga w prowadzeniu dokumentacji, organizacji pracy Samorządu i pomaga w zrozumieniu przepisów obowiązujących w szkole

e. Opiekun ma prawo uczestniczyć we wszystkich formach pracy Samorządu.

f. Opiekun ma prawo interweniować w przypadku naruszenia praw ucznia.

22. Kadencja Opiekuna jest na czas nieokreślony. W uzasadnionych przypadkach Opiekun może złożyć dymisję z pełnionej funkcji.

  IV. Wybory

23. Samorząd Uczniowski wybiera Przewodniczącego SU w wyborach bezpośrednich, równych, tajnych i powszechnych.

24. Uczniowie szkoły mogą zgłaszać kandydatury do połowy września. Bierne prawo wyborcze mają uczniowie, którzy zgromadzą co najmniej 50 podpisów uczniowskich potwierdzających poparcie dla kandydata.

25. Kandydaci do Zarządu SU muszą posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen co najmniej 4,5 ( za poprzedni rok szkolny) oraz pozytywną rekomendację wychowawcy klasy.

26. Kandydaci mają 2 tygodnie na przedstawienie społeczności uczniowskiej swojego programu poprzez akcję plakatową, ulotki, spotkania z wyborcami lub inne formy uzgodnione z Dyrekcją Szkoły.

27. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w pierwszym tygodniu października.

28. Komisja Wyborcza jest powoływana  przez Radę Przedstawicieli Klas i składa się z 3-4 osób.

29. Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie do głosowania znaczka X przy nazwisku wybranego kandydata.

30. Głos jest nieważny, jeśli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub gdy zaznaczono więcej niż jednego kandydata.

31. Komisja Wyborcza wydaje karty do głosowania, zbiera je, oblicza głosy, sporządza protokół i ogłasza wynik wyborów.

32. Kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów zostaje Przewodniczącym SU.

33. Zastępcą przewodniczącego zostaje kandydat z drugą, co do wielkości liczbą głosów.

34. Przewodniczący powołuje pozostałych członków Zarządu SU, a Rada Przedstawicieli Klas opiniuje skład osobowy Zarządu..

 V. Postanowienia końcowe.

35. Kadencja wszystkich organów SU trwa jeden rok.

36. W przypadku, gdy Przewodniczący SU odchodzi ze szkoły, jego obowiązki do końca kadencji przejmuje zastępca, czyli osoba z drugą ilością głosów w ostatnich wyborach.

37. Członkami SU mogą być wyłącznie uczniowie SP 29 w Olsztynie.

38. Wszystkie decyzje organów Samorządu są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

39. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków Rady Przedstawicieli Klas lub Zarządu SU albo przez Opiekuna.

40. Zmiany w regulaminie uchwalane są przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

41. Niniejszy regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły (w bibliotece szkolnej, jest wywieszany na tablicy ogłoszeń SU i opublikowany na stronie internetowej szkoły).