REGULAMIN KONKURSU

NA LOGO Stowarzyszenia Przyjaciół SP 29

działającego przy Szkole Podstawowej nr29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie na logo Stowarzyszenia Przyjaciół SP 29 działającego przy Szkole Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół SP 29 w Olsztynie z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn.
 2. Przedmiotem konkursu jest opracowanie znaku graficznego Stowarzyszenia Przyjaciół SP 29 w Olsztynie, które będzie wykorzystywane jako symbol identyfikujący Stowarzyszenie, oraz jako znak umieszczany na materiałach promocyjnych i informacyjnych Stowarzyszenia.
 3. Zgłoszony projekt musi być pracą autorską. Do konkursu mogą być przesłane prace, które nie zostały uprzednio zgłoszone do żadnego konkursu.

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej nr 29 w Olsztynie.
 2. Prace konkursowe przedstawiające logo mogą być wykonane w dowolnej formie, np.:
 • rysunek na kartce A4,
 • grafika w postaci pliku graficznego.

Projekt zostanie przetworzony graficznie na potrzeby organizatora konkursu.

 1. Ocena prac - prace konkursowe będą oceniane za kreatywność i oryginalność w zakresie utworzenia i łatwość rozpoznawania oraz zapamiętywania. Będą również analizowane w odniesieniu do odzwierciedlenia charakteru Stowarzyszenia Przyjaciół SP 29 w Olsztynie, którego celem jest:
  1. wspieranie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego uczniów Szkoły,
  2. wspieranie nauczycieli Szkoły i rodziców uczniów w realizacji zadań na rzecz rozwoju uczniów,
  3. pozyskiwanie środków finansowych pochodzących ze składek, darowizn, funduszy, w tym europejskich, na realizację zadań wynikających z celów Statutu Stowarzyszenia,
  4. integrowanie środowiska lokalnego wokół spraw związanych z edukacją uczniów Szkoły i ich wychowaniem.
 2. Do każdej Pracy Konkursowej należy dołączyć Kartę Zgłoszeniową wraz z pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego. (do pobrania ze strony internetowej szkoły www.sp29.olsztyn.eu pod regulaminem)
 3. Prace należy oddać do dnia 23 grudnia 2021 roku, rysunki do nauczyciela plastyki pani Lidii Banach- Bartelik, grafikę komputerową do nauczyciela informatyki pani Joanny Lewickiej.
 4. Oceny prac dokona komisja konkursowa, składająca się z członków Zarządu Stowarzyszenia, nauczyciela plastyki i informatyki.
 5. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową ufundowaną przez Zarząd Stowarzyszenia, zaś zwycięski projekt stanie się oficjalnym logo Stowarzyszenia Przyjaciół SP 29 w Olsztynie.
 6. Uczniowie biorący udział w konkursie, za wykonanie pracy zgodnej z regulaminem konkursu, otrzymają również dodatkową ocenę z plastyki lub informatyki (w zależności od sposobu wykonania pracy).
 7. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 5 stycznia 2022 roku.

Prawa własności i wykorzystanie zwycięskiego logo:

 1. Wybrane w konkursie logo staje się własnością Stowarzyszenia Przyjaciół SP 29 w Olsztynie przy Szkole Podstawowej nr 29 w Olsztynie, które może je w dowolny sposób wykorzystywać.
 2. Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową na wszystkich znanych polach eksploatacji w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.

Postanowienia końcowe:

 1. Prace konkursowe nie będą zwracane uczestnikom konkursu.
 2. Koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem projektu logo ponosi Uczestnik Konkursu.
 3. Autorzy prac/ich rodzice lub prawni opiekunowie wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb konkursu.
 4. Przystępując do konkursu, jego Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego praca nie narusza praw autorskich, praw do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu, ani jakichkolwiek dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.
 5. Autor ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora konkursu i osób trzecich w przypadku, gdyby jego projekt naruszał prawo (w szczególności autorskie) osób trzecich.

pliki do pobrania: karta zgłoszeniowa