Start Odkrywamy talenty
 


Konto Rady Rodziców SP 29 Olsztyn

BOŚ SA O/Olsztyn

61 1540 1072 2107 4571 3375 0001


Konto wpłat za obiady

Bank: PKO Bank Polski S.A.

61 1020 3541 0000 5202 0291 5387

Odkrywamy talenty PDF Drukuj Email

Od 2011 roku jesteśmy Szkołą Odkrywców Talentów. Tytuł ten jest nadawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej szkołom, które szczególnie przyczyniają się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży. Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie znalazła się na ogólnopolskiej mapie szkół zaangażowanych we wspieranie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci.

W styczniu 2013r szkolny lider zdolności zgłosił szkołę do realizacji zadania „Rozwijanie zdolności najmłodszych uczniów w szkole” w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Za dotychczasową pracę z uczniami klas I-III oraz zaplanowaną na bieżący rok szkolny otrzymaliśmy w marcu 2013 r od ORE nominację do wyróżnienia za podjęcie przez szkołę działań na rzecz rozpoznawania i rozwijania zainteresowań, predyspozycji i zdolności najmłodszych uczniów w szkole.

Działania Szkoły:

Zespół ds wspierania uzdolnień uczniów opracował szkolny projekt „Moda na sukces”, który realizowany był głównie w klasach młodszych, i miał na celu:

· rozbudzanie ciekawości świata, pomoc w odkrywaniu własnych uzdolnień, poszukiwaniu i precyzowaniu zainteresowań,

· kształtowanie umiejętności psychicznych i społecznych uczniów (budowanie poczucia własnej wartości, koncentracja uwagi, budzenie motywacji do pracy, funkcjonowanie społeczne, wdrażanie do samodzielności),

· Promowanie talentów, osiągnięć i sukcesów uczniów (także pozaszkolnych).

We wszystkich klasach I-III zostały przeprowadzone zajęcia, podczas których uczniowie mogli prezentować swoje zainteresowania i uzdolnienia. W salach lekcyjnych powstały „Kąciki Pasjonata”, czyli wystawy plakatów i fotografii – autoprezentacji uczniów oraz prac dzieci uzdolnionych plastycznie i technicznie. Dzięki temu uczniowie mogli „odkryć” zainteresowania i mocne strony kolegów oraz swoje, uzmysłowić sobie własne możliwości lub znaleźć pomysł na pasję dla siebie. Na korytarzach szkolnych zawisły gabloty promujące sukcesów uczniów, ich osiągnięcia pozaszkolne w różnych dziedzinach.

Aby odkryć w dzieciach ich talenty oraz pomóc w ich rozwijaniu, postawiliśmy na różnorodność. Uczniowie klas I-III wzięli udział w innych niż lekcje formach zajęć:

1.      Poza szkołą organizowanych przez różne instytucje

· Warsztaty na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim „Olsztyńskie Dni Nauki”

· Zajęcia w Multicentrum (Miejsce odkrywania talentów)

· Wycieczki wyjazdowe do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

· Oglądanie wystawy rzeźby i malarstwa „Przedziwny ogród Wilkonia” w BWA w Olsztynie

· Wyjścia do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie

· Warsztaty muzyczne w Centrum Kultury Muzycznej (Miejsce odkrywania talentów)

· Warsztaty „Interaktywna zabawa z Wierszykami Domowymi Michała Rusinka” w warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie

· Wycieczka do Wioski Garncarskiej w Kamionce – warsztaty: pokaz garncarski

· Wycieczka do Huty Szkła Artystycznego- zajęcia edukacyjne na temat wyrobu i produkcji szkła

· Wyjście do redakcji Gazety Olsztyńskiej

· Udział klas w przedstawieniach (teatr, filharmonia), w których występują uczniowie SP 29 w Olsztynie

2.      Zorganizowanych na terenie szkoły we współpracy z innymi instytucjami i osobami:

· Warsztaty literackie z panią Beatą Rybak- autorką wierszy dla dzieci

· Warsztaty logicznego myślenia – zagadka detektywistyczna „Gdzie ukryto złoty róg” dla klas I oraz „Kto zjadł ciasto” dla klas II –III prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Dzieci (Miejsce odkrywania talentów)

· Warsztaty „Co ma wspólnego przeziębienie z armią? Zabawa Cyber okiem” prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Dzieci (Miejsce odkrywania talentów)

· Warsztaty „Fizyka dla smyka” – Magnetyzm w klasach II i III

· Warsztaty matematyczne na temat: Co łączy matematykę z piłką nożną? Przeprowadzone przez mamę ucznia klasy II b - pracownika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wydział Matematyki – panią Stempińską

· Umożliwienie uczniom udziału w zajęciach „robotyka” na terenie szkoły

3.      Pozalekcyjnych w szkole, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia

· Klub młodego odkrywcy – Mali Edisonowie -Koło naukowe. Podstawową formą zajęć są doświadczenia wykonywane przez dzieci, eksperymenty z wodą, powietrzem, światłem, roślinami. Dzieci dowiadują się o przyczynach różnych zjawisk, poznają  i lepiej rozumieją otaczający ich świat.  Eksperymenty naukowe mają bawić i pobudzać do kolejnych poszukiwań odpowiedzi na pytania Dlaczego?, Jak to się dzieje?, Skąd to się bierze?

· Zajęcia matematyczne dla uzdolnionych mające na celu rozwijanie logicznego myślenia, operacyjnego rozumowania, samodzielności i zgodnego współdziałania w grupie.

· Koło origami

· Zajęcia sportowe – koszykówka, piłka nożna

· Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów w ramach pracy świetlicy szkolnej - zajęcia profilowane: koło redaktorów gazety świetlicowej „Okiem Świetlicy”, Zajęcia z elementami regionalizmu „Warmia-region, w którym mieszkam”, koło wzbogacające wiedzę o krajach Unii Europejskiej „Podróż po Europie”, koło orgiami, kolo plastyczne „Mały artysta”.

· Zajęcia dla uczniów klas IV-VI: „Koło odkrywców szlaków małej ojczyzny”, matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze, historyczne, języka angielskiego, komputerowe, zespół muzyczny

We wszystkich klasach I-VI odbyły się zajęcia z wychowawcą; „Budujemy poczucie wartości- moje mocne strony”. Klasy uczestniczyły w przedstawieniach i zajęciach sportowych na terenie miasta, w których występowali uczniowie danej klasy. Przeprowadzono w szkole liczne konkursy umożliwiające uczniom pokazanie własnych zdolności np recytatorski, literacki na fraszkę o szkole, matematyczne, plastyczne, przyrodnicze, historyczne, językowe. Przygotowano uczniów do konkursów i turniejów sportowych pozaszkolnych.

Nawiązaliśmy współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Olsztynie, którzy swoim doświadczeniem i radą wspierali realizację naszego projektu. W klasach V specjalista z Poradni przeprowadził zajęcia nt. „Jak sobie radzić z niepowodzeniem”.

21 marca 2013 roku odbył się Szkolny konkurs "Mam Talent" uczniów klas I-III. Dzieci mogły przedstawić rówieśnikom swoje talenty i pasje.  Prezentowali się uczniowie uzdolnieni muzycznie (gitara, harfa, skrzypce, pianino, keyboard), artystycznie (śpiew, taniec), plastycznie (rysunki, obrazy) i technicznie (origami przestrzenne, makiety). Tego samego dnia odbył się finał konkursu "Mam Talent" klas IV-VI.

8 czerwca 2013 roku odbył się Szkolny Festiwal Talentów. Aby zaprezentować różnorodne uzdolnienia naszych uczniów całemu środowisku szkoły i środowisku lokalnemu, Festiwal odbył się podczas Festynu Rodzinnego organizowanego cyklicznie przez naszą szkołę dla mieszkańców osiedla. Mogli na nim zaprezentować się  zwycięzcy konkursu "Mam talent", a także młodzi sportowcy. Uczestnicy festynu mogli spróbować swoich sił w odkrywaniu tajemnic otaczającego nas świata poprzez interaktywna zabawę połączona z przeprowadzaniem ciekawych doświadczeń i eksperymentów na stoisku "Młodzi odkrywcy". Podczas Festynu można było oglądać wystawę prac uczniów utalentowanych plastycznie i technicznie, plakaty- autoprezentacje uczniów klas I- III "Kącik Pasjonata". Został także rozstrzygnięty Konkurs Literacki dla środowiska Szkoły Podstawowej Nr 29 w Olsztynie na fraszkę lub żartobliwy wiersz o szkole. Prace laureatów zostaną wykorzystane podczas uroczystości z okazji uroczystości z okazji XX- lecia szkoły w październiku 2013.

W klasach IV-VI w ramach realizowano projekt „Umiem się uczyć” „Instytutu Badawczo-Szkoleniowego” Sp. z o.o na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W projekcie uczestniczą panie: Beata Kurgan i Joanna Śmiechowska. Nauczycielki wzięły udział w szkoleniu przygotowującym do realizacji programu.

* nauczyciele i uczniowie otrzymują bezpłatnie wszystkie materiały potrzebne do realizacji programu,

* każdy nauczyciel wybiera grupę uczniów, z którą będzie realizował program, według podanych kryteriów,

* nauczyciele i uczniowie realizują 30-godzinny program warsztatów w okresie styczeń- marzec 2013r.

* w trakcie realizacji programu nauczyciele uczestniczą w 3 superwizjach grupowych i 2 superwizjach indywidualnych,

* nauczyciele otrzymują: wynagrodzenie za realizację programu, certyfikat ukończenia szkolenia przygotowującego oraz uprawnienia realizatorów programu.

Do dyspozycji rodziców i uczniów jest w szkole biuletyn informacyjny „Wykaz instytucji pozaszkolnych wspierających indywidualny rozwój i rozwijających zdolności ucznia” zawierający informacje i kontakty do 61 instytucji w Olsztynie. W biuletynie szkolnym zamieszczono artykuł pt. Żeby się chciało chcieć- czyli jak motywować dziecko do nauki. Na stronie Internetowej szkoły zamieszczono artykuł na temat zdolności oraz propozycje stron internetowych, publikacji i książek dla rodziców na temat odkrywania i rozwijania u dzieci zainteresowań i zdolności.

Pracownicy Poradni przeprowadzili prelekcje dla rodziców uczniów klas I-III oraz IV-V pt. „Jak rozwijać potencjał umysłu swojego dziecka”,

Doskonalenie nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013

53% wszystkich nauczycieli SP 29 w Olsztynie w tym 85% nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wzięło udział w projekcie Instytutu Badawczo-Szkoleniowego Sp. z o.o pt.: „Nauczyciel po pierwsze trener i doradca” realizowanym z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Projekt oparty na innowacyjnych metodach nauczania ma na celu przygotować nauczyciela do pełnienia roli moderatora procesu nauczania w klasie, dzięki czemu za proces nauczania odpowiedzialni będą sami uczniowie – będą umieli samodzielnie się uczyć, zarządzać swoimi stanami emocjonalnymi, pracować zespołowo.

Wszyscy nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w warsztatach dotyczących diagnozowania potrzeb uczniów zorganizowanych przez Dyrektora szkoły i prowadzonych przez pracowników Warmińsko- Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

 
Copyright © 2021 SP 29 Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.