Inspektor Ochrony Danych

Magdalena Pawłowska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetwarzanie danych osobowych 

przez Szkołę Podstawową Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie 

 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.), zwanym dalej RODO, informuję, iż: 

 

1) Administratorem danych osobowych uczniów, ich rodziców, pracowników, kontrahentów oraz innych osób przetwarzanych przez naszą jednostkę jest: Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie reprezentowana przez Dyrektora;

2) Kontakt z Administratorem w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy pod adresem: ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn oraz pod numerem telefonu (89) 523-51-64, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@sp29.olsztyn.eu;

3) Inspektorem danych osobowych została wyznaczona Magdalena Pawłowska, z którą kontaktować się można we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkołę, za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź na adres Szkoły: ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn; 

4) Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych osobowych przez Szkołę 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Szkole, tj. określonego w: 

- ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji - w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, 

- ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej w celu przekazywania danych zgodnie z ustawą, 

- ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawie z dnia z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych ustaw w celu realizacji zadań pracodawcy, 

- ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychw celu udzielenia zamówienia publicznego, 

- ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz innych ustaw i rozporządzeń wydanych na ich podstawie regulujących obowiązki podatkowe i rachunkowe w celu realizacji tych obowiązków, 

- ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w celu przechowywania dokumentacji powstającej w Szkole, a także napływającej do niej, a także przekazania do właściwego archiwum państwowego oraz realizacji innych zadań wynikających z ustawy; 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Szkoły; 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Szkołę, tj. np.: 

- rejestracji obrazu (monitoring wizyjny) umożliwiającej sprawowanie szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub terenem wokół szkoły, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniów i pracowników oraz ochronę mienia (art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe), 

- dochodzenia roszczeń wobec podmiotów świadczących usługi na rzecz Szkoły oraz obrony przed roszczeniami innych podmiotów, 

- nawiązywania i utrzymywania kontaktu z różnymi podmiotami w celu realizacji interesów i zadań Szkoły. 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie zgody udzielonej przez podmiot danych – niezbędnej w każdym przypadku, gdy powyżej wskazane podstawy nie uprawniają Szkoły do przetwarzania danych osobowych, np. w zakresie wizerunku dziecka, w celu promocji jego osiągnięć oraz kreowania pozytywnego wizerunku Szkoły. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i w każdej chwili może być cofnięta, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5) Odbiorcami danych będą podmioty przetwarzające dane na zlecenie Szkoły, wspomagające Szkołę w jej działalności, w szczególności dostawcy zewnętrznych systemów, podmioty doradcze, podmioty prowadzące działalność pocztową oraz świadczące inne usługi na rzecz Szkoły. Zasadniczym odbiorcą danych jest administrator systemów informatycznych: Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, będące samorządową jednostką budżetową Gminy Olsztyn, ul. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, przetwarzające dane osobowe na podstawie pisemnego porozumienia. Pomioty te przetwarzają dane osobowe wyłącznie w celu wskazanym przez Szkołę. Odbiorcami danych mogą być także inne podmioty, którym ujawnia się dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane, a także do upływu okresu przedawnienia roszczeń; dane zgromadzone w ramach monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania, po czym automatycznie kasowane, chyba że zapis monitoringu obejmuje zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

7) Podanie danych osobowych, niezbędnych w ramach realizacji zadań ustawowych Szkoły jest konieczne i wynika z przepisów ustawy. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku kontrahentów lub kandydatów do zawarcia umowy podanie danych jest dobrowolne, z tym, że odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie umowy. 

8) Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

- dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania, 

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach określonych w RODO, 

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych – żądania zaprzestania przetwarzania danych w określonym celu oraz danych przetwarzanych w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym, na zasadach określonych w RODO, 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. 

9) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w/w rozporządzenia osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10) Szkoła nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

11) Szkoła nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.   

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 29

mgr Barbara Chodnicka

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Wniosek o wydanie informacji lub opinii o uczniu

wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

wniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej

 

 UWAGA

Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji lub świadectwa szkolnego wnosi się na poniższe dane

Szkoła Podstawowa nr 29 w Olsztynie

Nr konta 66 1020 3541 0000500202915395

W tytule należy podać: imię i nazwisko ucznia z dopiskiem: opłata za duplikat legitymacji lub świadectwa szkolnego.
Następnie z wypełnionym wnioskiem oraz z potwierdzeniem przelewu należy zgłosić się do sekretariatu szkoły
Opłaty
– Duplikat legitymacji – opłata 9 zł.
– Duplikat świadectwa szkolnego – opłata 26 zł.

Dnia 27.03. 2019r. w naszej Szkole przedstawiciele Rodziców i Rady Pedagogicznej założyli Stowarzyszenie Przyjaciół SP29.

 Celem Stowarzyszenia jest:logo Stowarzyszenia Przyjaciół SP 29 w Olsztynie

 1)     wspieranie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego uczniów Szkoły

 2)     wspieranie nauczycieli Szkoły i rodziców uczniów w realizacji zadań na rzecz rozwoju uczniów

 3)     pozyskiwanie środków finansowych pochodzących ze składek, darowizn, funduszy, w tym europejskich, na realizację zadań wynikających z celów Statutu Stowarzyszenia.

 4)     integrowanie środowiska lokalnego wokół spraw związanych z edukacją uczniów Szkoły i ich wychowaniem.

 Zapraszamy Wszystkich, którzy mają pomysły i chęć wspierać nas w podejmowaniu nowych wyzwań!!!

 

Prosimy zapoznać się ze Statutem Stowarzyszenia.

 

Osoby chętne do zostania członkami Stowarzyszenia mogą wypełnić Deklarację, którą należy przesłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., natomiast oryginał można składać w sekretariacie szkoły.

 

STATUT STOWARZYSZENIA

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Skład prezydium Rady Rodziców - rok szkolny 2021/2022

 

Marek Fabianowicz - przewodniczący


Marzena Barasińska - zastępca


Marzena Krzemieniewska -  skarbnik

 

 

Numer konta Rady Rodziców przy SP 29

BOŚ SA O/Olsztyn

61 1540 1072 2107 4571 3375 0001

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Przedstawiamy nasze działania w drodze do uzyskania Certyfikatu Szkoły Wiernej Dziedzictwu

 

Projekt "Razem z Ozobotem poznajemy olsztyńskie zabytki"

W dniach 5- 20 października uczniowie naszej szkoły brali udział w Europejskim Tygodniu Kodowania. Jest to inicjatywa promująca programowanie i umiejętności cyfrowe. Odbywa się na terenie całej Europy. Skierowana jest do wszystkich, którzy są zainteresowani programowaniem, ale również tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z programowaniem.

Nauka kodowania pomaga wszystkim zrozumieć otaczający nas świat, który ulega ciągłym zmianom. Uczy również kreatywności, ćwiczy umiejętność analitycznego i logicznego myślenia.

Uczniowie klas IV- VIII poznawali tajniki programowania na lekcjach informatyki. Wykorzystywaliśmy do tego platformę edukacyjną code.org.

Kodowania można uczyć się również bez komputera. Za pomocą kolorowych kodów uczniowie kilku klas programowali małe roboty- Ozoboty.

Klasa IV B w ramach projektu- "Razem z Ozobotem poznajemy olsztyńskie zabytki" przygotowała makiety Starego Miasta, na której uczniowie umieścili zaprogramowaną trasę dla Ozobota.

makieta Starego Miasta w Olsztynie plakat z zabytkami Olsztyna uczniowie przy pracy nad plakatem

uczniowie programują Ozoboty uczniowie programują Ozobotyuczniowie programują Ozoboty

certyfikat udziału w akcji Code week

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

We wtorek 9 listopada 2021 r. uczniowie klas trzecich przygotowali dla uczniów klas pierwszych i drugich uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Ze względu na pandemię apel został nagrany. Uczniowie klas pierwszych i drugich mogli obejrzeć film z uroczystości w swoich salach podczas lekcji w dniu 10 listopada.

Uczniowie klas trzecich zaśpiewali hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”, przedstawili informacje związane z historią Polski do czasów odzyskania przez nasz kraj niepodległości, recytowali wiersze patriotyczne, śpiewali pieśni „Piechota”,  „Pierwsza brygada”, „Co to jest niepodległość?”. Dzieci zatańczyły również taniec z biało-czerwonymi szarfami.

Scenariusz apelu został opracowany przez wychowawczynie klas trzecich: panią Agatę Dzieżyk, panią Izabelę Soroka, panią Iwonę Czaplicką-Grosz.

zdjęcie z przedstawienia z okazji Święta Niepodległości zdjęcie z przedstawienia z okazji Święta Niepodległości zdjęcie z przedstawienia z okazji Święta Niepodległości zdjęcie z przedstawienia z okazji Święta Niepodległości zdjęcie z przedstawienia z okazji Święta Niepodległości zdjęcie z przedstawienia z okazji Święta Niepodległości zdjęcie z przedstawienia z okazji Święta Niepodległości zdjęcie z przedstawienia z okazji Święta Niepodległości zdjęcie z przedstawienia z okazji Święta Niepodległości

Od 8 do 10 listopada 2021 w naszej szkole czciliśmy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na korytarzach szkolnych przygotowane zostały wystawy: Twórcy Niepodległej i fotogaleria dokumentująca akcję Wywieś flagę.

67 uczniów z klas 6 - 8 wzięło udział w Szkolnym Konkursie Historycznym Drogi Polaków do niepodległości.

W klasach VI

I miejsce zajęła - Gabriella Jarota - Lewandowska (VIA);

II miejsce - Miłosz Półtorak (VIA), Jakub Farańczuk (VIB), Mateusz

Zysk (VIB), Maria Maliszewska (VIB), Maria Hiszpańska (VIA);

III miejsce - Mikołaj Szkudelski (VIA).

W klasach VII -

I miejsce - Bartosz Barasiński (VIIE), Łukasz Zaleski (VIIE);

II miejsce - Michał Wasilewski (VIIE);

III miejsce - Apolonia Zygmunt (VIID).

W klasach VIII - I miejsce - Jan Matejko (VIIIA);

II miejsce - Aleksandra Tabor (VIIIA);

III miejsce - Julia Staniewska (VIIIC)

 

W klasach 4 i 5 zostały przeprowadzone quizy historyczne.

W klasach 4

I miejsce zajęli: Lena Kondratowicz (IVC), Lena Rojek (IVB), Hanna Królik (IVD);

II miejsce - Julia Kwaterkiewicz (IVC), Zofia Rojek (IVB), Weronika Bielińska (IVC);

III miejsce - Stanisław Grublewski (IVB), Michał Potocki (IVB), Marcin Pietkun (IVB)

 

W klasach 5

I miejsce zajęła - Natalia Cygańska (VB);

II miejsce - Tomasz Hartliński (VA); Marta Kasprowicz (VA);

III miejsce - Filip Piórkowski (VB), Karol Karaś (VC)

 

10.11.2021 uczniowie wszystkich klas o godzinie 10.49 odśpiewali w salach lekcyjnych hymn Mazurek Dąbrowskiego, zaś klasy: 6A, 7E oraz 7D uczyniły to na sali gimnastyki korekcyjnej, a ich śpiewu można posłuchać na stronie internetowej szkoły. (kliknij na zdjęcie, aby obejrzeć film)

 

Do ZKRP i BWP oraz Stowarzyszenia Oficerów 15 Warmińsko - Mazurskiej Dywizji Zmechanizowanej Wojska Polskiego im. Władysława Jagiełły wysłane zostały życzenia i laurki wykonane przez uczniów.

wystawa prac "Kartka dla kombatanta" wystawa prac "Kartka dla kombatanta"

Odbyły się też patriotyczne lekcje muzyki i historii z elementami dramy.

zdjęcie z lekcji historii zdjęcie z lekcji historii zdjęcie z lekcji historii  zdjęcie z lekcji historii zdjęcie z lekcji historii zdjęcie z lekcji historii zdjęcie z lekcji historii

Wychowawcy zaprezentowali na lekcjach wychowawczych wywiad z dziadkiem naszej polonistki, pani Małgorzaty Gorgol.

Panie z biblioteki przygotowały wystawkę z okazji Narodowego Święta Niepodległości, a uczniowie z klasy IV C kodowali orła białego.

 

 Wycieczka do Warszawy Śladami bohaterów książki "Kamienie na szaniec"

W grudniu  2021 roku  uczniowie klasy 8B oraz uczęszczający na zajęcia rozwijające z historii udali się na wycieczkę do Warszawy śladami bohaterów książki Kamienie na Szaniec.

Uczniowie zobaczyli miejsca związane z akcjami małego sabotażu:

  • Plac Unii Lubelskiej i słynną -  namalowaną  przez Rudego - kotwicę na pomniku Lotnika,
  • Krakowskie Przedmieście (usunięcie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika),
  • Ulicę Podwale i opisany w książce pomnik Jana Kilińskiego,
  • Plac Marszałka Piłsudskiego, Ogród Saski, Plac Małachowskiego ( akcja zerwania hitlerowskich flag z Gmachu  Zachęty).

 

 Odtworzyli przebieg Akcji pod Arsenałem, czyli brawurowego odbicia z niemieckiego transportu więźniów z Pawiaka, w tym Janka Bytnara Rudego.

Zwiedzili   Mauzoleum Walki i Męczeństwa (dawną siedzibę Gestapo) przy Alei Szucha oraz Muzeum Więzienia Pawiak, gdzie Rudy był przesłuchiwany  i  więziony.

Odwiedzili Liceum im. Stefana Batorego, do którego uczęszczali bohaterowie książki Kamienie na szaniec.

Dotarli na Cmentarz - Powązki Wojskowe, miejsce wiecznego spoczynku Zośki, Alka i Rudego oraz autora książki Aleksandra Kamińskiego, by oddać

cześć Bohaterom.

zdjęcie z wycieczki do Warszawy zdjęcie z wycieczki do Warszawy zdjęcie z wycieczki do Warszawy zdjęcie z wycieczki do Warszawy zdjęcie z wycieczki do Warszawy zdjęcie z wycieczki do Warszawy zdjęcie z wycieczki do Warszawy zdjęcie z wycieczki do Warszawy zdjęcie z wycieczki do Warszawy zdjęcie z wycieczki do Warszawy zdjęcie z wycieczki do Warszawy 

 

 Wycieczka do Warszawy w ramach programu MEN Poznaj Polskę

 

13.12.2021 w ramach przedsięwzięcia MEN  Poznaj Polskę grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział zdjęcie z wycieczki do Warszawyw wycieczce do Warszawy. Uczniowie zwiedzili interaktywne Muzeum Powstania Warszawskiego, które  upamiętnia największą akcję zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie podczas II wojny światowej. Obejrzeli również wystawy przedstawiające  powojenny terror komunistyczny i losy powstańców w PRL - u. Ponadto uczestnicy wycieczki odwiedzili wolski Cmentarz Powstańców Warszawy i złożyli hołd obrońcom Warszawy przed  pomnikiem Polegli Niepokonani.

 

zdjęcie z wycieczki do Warszawy   zdjęcie z wycieczki do Warszawy  zdjęcie z wycieczki do Warszawy zdjęcie z wycieczki do Warszawy zdjęcie z wycieczki do Warszawy zdjęcie z wycieczki do Warszawy  zdjęcie z wycieczki do Warszawy zdjęcie z wycieczki do Warszawy zdjęcie z wycieczki do Warszawy

 

Certyfikat Przyjaciel dziedzictwa kulturowego Warmii, Mazur i Powiśla. Miejsca pamięci narodowej.
 
 
 
 
 
Nasza szkoła otrzymała Certyfikat Przyjaciel dziedzictwa kulturowego Warmii, Mazur i Powiśla. Miejsca pamięci narodowej przyznany przez Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie.
Uczniowie z klasy 7E: Julia Naszlin, Michał Wasilewski oraz Szymon Naszlin zdobyli I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Miejsca pamięci w mojej okolicy za opracowanie przewodnika Ślady walki o polskości w Olsztynie. Przewodnik ten przypomina o miejscach pamięci w naszym mieście, zachęca uczniów do ich odwiedzania, a także refleksji nad ważnymi wydarzeniami z dziejów stolicy Warmii i Mazur.
GRATULUJEMY !!!
 
   
 

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

Od 2011 roku 1 marca obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wspominamy wtedy żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy działali w ruchu oporu przeciwko władzy komunistycznej i zależności  Polski od ZSRR.

Uczniowie klas 8 uczestniczyli w lekcji historii - Podziemie niepodległościowe, podczas której poznawali  życiorysy i działalność Żołnierzy Wyklętych. Chętni uczniowie wykonali prace plastyczne, które wzbogaciły szkolną wystawę.

 

 

 Żywe lekcje historii

 

18 III 2022 naszą szkołę odwiedzili rycerze z Chorągwi Komturstwa Gniewskiego i zabrali uczniów w podróż przez wieki.

Pan Krzysztof Górecki - barwnym opowiadaniem połączonym z prezentacją strojów i uzbrojenia - przybliżył uczniom epokę starożytności i średniowiecza. Uczniowie klas starszych poznali wiek XIX, a w szczególności życie Polaków pod zaborami, ich walkę o niepodległość, charakter i różnice powstań listopadowego i styczniowego. Zobaczyli  kosynierów, żołnierzy Księstwa Warszawskiego. Mieli okazję wcielić  się w postacie Tadeusza Kościuszki, Napoleona Bonaparte, Józefa Wybickiego, Piotra Wysockiego oraz Józefa Piłsudskiego. To były bardzo ciekawe pełne wrażeń lekcje historii. Mamy nadzieję, że panowie rycerze ponownie nas odwiedzą.

 


 

BohaterOn

 

 

W I okresie 2021/22 34 uczniów naszej szkoły wzięło udział w projekcje BohaterON będącego częścią ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON - włącz historię! Pani Joanna Śmiechowska - na podstawie materiałów edukacyjnych otrzymanych od organizatorów oraz własnych - przeprowadziła zajęcia  o Powstaniu Warszawskim w klasach VIII oraz na zajęciach rozwijających z historii. Chętni uczniowie zapoznali się z biogramami Powstańców zamieszczonymi na stronie www.bohateron.pl, a następnie pisali do nich listy, życzenia oraz wykonali pamiątki. Z pamiątek i listów w bibliotece szkolnej została przygotowana wystawa. Następnie prace zostały wysłane na adres: Fundacja Sensoria, ul. Ołtaszyńska 7, 53-010 Wrocław. Niedawno otrzymaliśmy dyplom za pielęgnowanie pamięci o Powstańcach Warszawskich.

 

 

 

 

Dzień Pamięci Zbrodni Katyńskiej

 

13 kwietnia 2022 obchodziliśmy Dzień Pamięci Zbrodni Katyńskiej. Uczciliśmy ponad 21 tysięcy polskich jeńców wojennych i cywilnych więźniów rozstrzelanych wiosną 1940 roku przez NKWD na polecenie najwyższych władz Związku Radzieckiego. Z tej okazji na korytarzu szkoły powstała piękna wystawa, zaś uczniowie klas 8 uczestniczyli w szczególnej lekcji historii „Katyń … ocalić od zapomnienia”

 

Dzień Patrona Szkoły

 

16 kwietnia w naszej szkole obchodzi się Dzień Patrona. W tym roku przygotowaliśmy  wystawę ścienną o Janie Liszewskim - Polakiem był sercem i duszą.

Ponadto 42 uczniów z klas IV - VII wzięło udział w Szkolnym Konkursie Jestem Przyjacielem Olsztyna.
Oto wynki:
W kategorii klasy 4-5:
I miejsce - Kondratowicz Lena (4C), Cygańska Natalia (5B)

II miejsce - Kamińska Aurelia (5B)
III miejsce - Królik Hanna (4D)

W kategorii klasy 6:
I miejsce - Szkudelski Mikołaj (6A)

II miejsce - Lamparska Kamila (6B)
III miejsce - Jarota- Lewandowska Gabriella (6A), Maliszewska Maria (6B), Półtorak Miłosz (6A)

W kategorii klas 7:
I miejsce - Gadziński Bartosz (7C)

II miejsce - Naszlin Szymon (7E)
III miejsce - Szumiło Zuzanna (7C), Sporzyńska Roksana (7C)

Wychowawcy klas IV - VIII przeprowadzili lekcje o patronie na podstawie materiałów opracowanych przez panią Joannę Śmiechowską. Zaś uczennice klasy 8B: Lena Krynicka, Weronika Pawlicka, Agata Zinkiewicz oraz Joanna Traczyk udały się na cmentarz św. Jakuba, aby uporządkować grób patrona, złożyć kwiaty i zapalić znicze.

    

 

Recytatorskim Konkursie Poezji Regionalnej

 

 

 

31 maja chętni uczniowie klas 6-8 wzięli udział w “Recytatorskim Konkursie Poezji Regionalnej”. Uczestnicy stanęli naprzeciw jury składającego się z polonistów naszej szkoły i zaprezentowali swoje interpretacje tekstów autorstwa poetów Warmii i Mazur m.in. Marii Zientary Malewskiej, Jana Łuśtycha, Michała Kajki czy Władysława Dzięgały.

Po naradzie sędziowskiej jednogłośnie wyłonione zostały zwyciężczynie.

Na podium stanęły: Gabriella Jarota-Lewandowska VIa (miejsce 1.), Zuzanna Szumiło VIIc (miejsce 2.), Sonia Kosman z VIIa (miejsce 3.).

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy laureatom.

Szczególne podziękowania zespół chciałby skierować do Pani Joanny Piekarowicz i Pana Andrzeja konserwatora za pomoc w przygotowaniu dekoracji.

 

Z wizytą w Muzeum Archidiecezji Warmińskiej

W ramach realizacji projektu związanego z Certyfikatem „Szkoła wierna Dziedzictwu” wszystkie klasy III były na wycieczce w  Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. Znajduje ono się w trzech kamienicach w pobliżu  konkatedry św. Jakuba. Zawiera ono ponad pół tysiąca przedmiotów dotyczących różnych aspektów historii, liturgii i sztuki Warmii. Nasi Uczniowie mieli możliwość zagrania w grę „Detektyw muzealny”. Do wykonania było 14 zadań, które  dzieci wykonywały  samodzielne poszukując w muzeum określonych  eksponatów.

 

Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich

 

 

 

Maciej Pannek z klasy 7C zajął I miejsce w gminnym konkursie wiedzy o zamkach gotyckich.

GRATULUJEMY!

 

 

 

 

 

 

 

 OCALMY WARMIŃSKIE TRADYCJE

Tradycje są naszym bogactwem, narodowym dziedzictwem kulturowym, kopalnią wiedzy o przeszłości. Dzięki nim znamy swoją tożsamość, możemy korzystać z mądrości ludowych, wypracowanych przez wiele pokoleń oraz posiadamy informacje na temat życia w dawnych czasach. 

Nasza mała ojczyzna Warmia posiada wspaniałe dziedzictwo kulturowe, które powinniśmy poznawać i dbać o to, aby przetrwało.

Żeby sprostać temu zadaniu, w roku 2021/22 realizowaliśmy w szkole projekt regionalny „Ocalmy warmińskie tradycje”, w ramach którego uczniowie uczestniczyli w warsztatach historycznych, potyczkach warmińskich, wykonywali gry planszowe o tematyce regionalnej oraz  kolaże zachęcające do zwiedzania Warmii.

 

Najciekawszy kolaż przygotowała klasa IVD, zaś najpiękniejsze planszówki wykonali: Julia Dokurno i Amelia Kołak z 7E,  Krzysztof Gardziejewski z 7A, Małgosia Wojtkowska z 8C, Pola Zygmunt i Wiktoria Kłopotowska z 7D, Emilia Pietruszyńska i Emilia Racewicz z 7E, Oliwia Klisz, Paulina Orzechowska, Lena Krynicka z 8B, Iga Stocka i Michalina Muraszko z 7E, Nadia Duch i Marysia Maliszewska z 6B oraz Kamila Lamparska, Zosia Bartczak i Dominika Mateusiak również z klasy 6B.

Na lekcjach plastyki uczniowie wykonywali: skrzynie posażne, czepce warmińskie, kafle, a także płaskorzeźby w plastelinie: pofajdoki, baby pruskie, kłobuki, koniki warmińskie. Malowali  pejzaże warmińskie z kapliczką.


Wymienieni zostali zwycięzcy  Szkolnego Konkursu Historycznego Jestem przyjacielem Olsztyna. Wystąpiły także laureatki konkursu recytatorskiego literatury regionalnej: Gabriela Jarota - Lewandowska (6A), Zuzanna Szumiło (7C) oraz Sonia Kosman (7A).


W realizację projektu włączyli się też najmłodsi. Uczniowie z klasy 1C, przygotowani przez panią Annę Sawicką, zaśpiewali piosenkę warmińską Nasa matka Katarzyna oraz zatańczyli taniec Szewc. Następnie starsi uczniowie  zaprezentowali krótkie przedstawienie - Sztuka ludowa Warmii i Mazur przygotowane pod kierunkiem pań: Lidii Banach - Bartelik i Joanny Śmiechowskiej. Elementy dekoracji zrobiła pani Krystyna Ankiewicz, a dokumentację fotograficzną wykonała pani Agata Jasieńska - Cichmińska.

 

 

GALA FINAŁOWA KONKURSU RECYTATORSKIEGO "NA ZNOJNĄ WALKĘ"

13 czerwca 2022 uczennice: Sonia Kosman (7A), Matylda Grabus (7A) oraz Iga Stocka (7E) - wraz z panią Joanną Śmiechowską - uczestniczyły w Gali Finałowej Konkursu recytatorskiego twórczości Żołnierzy Wyklętych pt. „Na znojną walkę” zorganizowanej w Warmińsko - Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim  przez Instytut Pamięci Narodowej, Delegaturę w Olsztynie. Dziewczęta przygotowywały wzruszające interpretacje wierszy autorstwa żołnierzy wyklętych. Iga Stocka zajęła I miejsce w kategorii szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego. Wszystkie uczestniczki otrzymały nagrody i podziękowania za piękne upamiętnienie Polaków, którzy walczyli  z władzą komunistyczną o prawdziwie wolną Polskę. Dodatkowo Iga Stocka będzie mogła zaprezentować swoją recytację utworu na antenie Polskiego Radia Olsztyn.

         

PROJEKT POLSKO-ANGIELSKI 

W ramach projektu Szkoła Wierna Dziedzictwu uczniowie klas 5-8 przygotowali plakaty, na których zaprezentowane zostały przepisy na potrawy warmińskie w języku angielskim i prezentację w PowerPoint ilustrującą charakterystyczne potrawy polskie z uwzględnieniem regionu warmińskiego. Uczniowie pracując nad przepisami poznali zasadę tłumaczenia nazw własnych na język obcy.

Szkolny projekt historyczny - Ocalić od zapomnienia
Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że jesteśmy tym, czym są nasze wspomnienia nie tylko osobiste, ale również wspomnienia naszych rodziców, dziadków, pradziadków.
Warto znać swoich przodków, aby dowiedzieć się więcej o sobie, mieć świadomość, co dziedziczymy po krewnych, być dumni z ich dokonań. Przeszłość przodków może mieć wpływ na nasze życie, np. na wybór szkoły, czy zawodu, który niegdyś wykonywał nasz dziadek. Pielęgnowanie więzi rodzinnych, pamięci o przodkach umacnia rodziny, które w dzisiejszym zabieganym, nowoczesnym świecie coraz częściej przeżywają kryzysy.
W naszej szkole są uczniowie, którzy dużo o swoich przodkach wiedzą i pielęgnują pamięć o nich. Dlatego wzięli udział w Szkolnym projekcie historycznym - Ocalić od zapomnienia i według określonych kryteriów oraz wytycznych zaprezentowali swoich przodków. W rodzinnych detektywów wcielili się: Maria Maliszewska (6B), Pola Zygmunt (7D), Emila Racewicz (7E), Julia Staniewska (8C), Artem Komarytskyi (7D), Amelia Bera (8A) oraz Julia Dowgiłłowicz (8A).