Drukuj

Przyjęcia do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego

w Olsztynie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Szanowni Państwo,

UWAGA

od dnia 18.03.2020 sekretariat szkoły pracuje w trybie zdalnym. W przypadku pytań odnośnie naboru prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Rekrutacja trwa do 27 marca 2020 roku do godziny 15.00.

Biorąc pod uwagę obecny stan epidemii na terenie naszego kraju oraz przedłużony czas kwarantanny, proszę aby wypełnione w systemie zgłoszenia dzieci do klas pierwszych, wydrukować i podpisać a następnie przesłać skan ( lub zdjęcie ) dokumentów na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 27 marca 2020r. do godziny 15.00.

 

W przypadku podpisów elektronicznych dwóch rodziców zgłoszenie wydrukuje szkoła.

 

Po ustaniu zagrożenia rodzice zobowiązani są do uzupełnienia dokumentacji w postaci papierowej zgodnej z przesłanymi skanami.

Dziecko należy zgłosić elektronicznie w dniach 16-27.03.2020r. na stornie naboru

https://portal.edukacja.olsztyn.eu/jst/olsztyn/rejestr.aspx

Szczegółowe informacje jak postępować krok po kroku znajdują się w "Informatorze dla rodziców".


1. Złożenie zgłoszenia o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym będzie odbywać się w terminie:

16 marca 2020 – 27marca 2020 (do 15.00)

informator dla rodziców

W przypadku dziecka, które w 2020 roku kończy 6 lat, wraz ze zgłoszeniem należy przedłożyć:

a) dokument potwierdzający korzystanie w roku szkolnym 2019/2020 z wychowania przedszkolnego w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym

lub

b) opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

– 3 kwietnia 2020 godz. 14.00

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły – złożenie pisemnego oświadczenia

od 6 do 9 kwietnia do godz.15.00

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 14 kwietnia 2020 godz.14.00

W obwód Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie wchodzą następujące ulice:

Astronomów, Tadeusza Bloka, Józefa Dubiskiego, Benedykta Dybowskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Gruszowe Sady, Gwiezdna, Jana Heweliusza, Jarosława Iwaszkiewicza, Chrysto Izworskiego, Kazimierza Kalinowskiego, Czesława Kanafojskiego, Profesor Haliny Karnickiej, Profesora Wiesława Krautforsta, Księżycowa, Jana Licznerskiego, Profesora Kazimierza Markiewicza, Edwarda Martuszewskiego, Profesora Aleksandra Martyniaka, Tadeusza Młynka, Kurta Obitza, Michała Oczapowskiego, Przemysława Olszewskiego, plac Cieszyński, plac Łódzki, Romana Prawocheńskiego, Promienista, Aleksandra Rymkiewicza, Stanisława Sakowicza, Stefanii Sempołowskiej, Słoneczna, Tadeusza Stępowskiego, Włodzimierza Szczekin-Krotowa, Adama Szostkiewicza, Świetlista, Tęczowa, Profesora Roberta Towarnickiego, Juliana Tuwima, Stanisława Wadowskiego, Wiktora Wawrzyczka, Janiny Wengris, Profesora Bohdana Wilamowskiego, Profesora Piotra Znanieckiego, Zodiakalna.

Informacji udzielamy pod nr 89 523-51-64

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z naborem do Szkoły

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.), zwanym dalej RODO, informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych kandydatów i ich przedstawicieli ustawowych (rodziców, opiekunów prawnych) jest: Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie,  reprezentowana przez  Dyrektora,

2) Kontakt z Administratorem w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy pod adresem: ul. Iwaszkiewicza 44,  10-089 Olsztyn oraz pod numerem telefonu (89) 523-51-64 ,
a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) Inspektorem danych osobowych została wyznaczona Magdalena Pawłowska, z którą kontaktować się można we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkołę, za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , bądź na adres Szkoły: ul. Iwaszkiewicza 44  
10-089 Olsztyn

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

- art. 151 ust. 1,2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 tj. ze zm.)
w przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły,

- art. 150 ust. 1, 2, 7, 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 tj. ze zm. w przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

- art. 155  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2019.1148 tj.) w zakresie danych
o stanie zdrowia ucznia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym, o ile dane te zostaną podane przez rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego dziecka.

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru ucznia do szkoły oraz zapewnienia odpowiedniego kształcenia, wychowania i opieki,

5) Odbiorcami danych będą jedynie podmioty, którym ujawnia się dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6) Dane osobowe ucznia przyjętego do Szkoły oraz jego przedstawicieli ustawowych przechowywane będą nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły, a następnie archiwizowane przez okres wymagany przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 tj. ze zm.); dane osobowe kandydatów nieprzyjętych oraz ich przedstawicieli ustawowych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, przechowywane są przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora wniesiona została skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

7) Podanie  danych osobowych, niezbędnych w procesie naboru jest konieczne i wynika z przepisów ustawy. Podanie dodatkowych danych osobowych, tj. w zakresie danych o stanie zdrowia ucznia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym jest dobrowolne.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach określonych w RODO,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie publikacji wizerunku dziecka oraz jego prac - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – o ile wyraził (-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w tym celu.

9) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub dziecka narusza w/w rozporządzenie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Szkoła nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11) Szkoła nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.