• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Nabór na stanowisko urzędnicze- specjalista ds. kadrowych

Email Drukuj PDF

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie

10-089 Olsztyn ul. Iwaszkiewicza 44

ogłasza nabór na stanowisko

specjalista (ds. kadr) w wymiarze 1 etatu.

 

 

 

I. LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW

1 etat

II. GŁÓWNE OBOWIĄZKI

 1. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych;
 2. Przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentów dot. zatrudnienia, rozwiązywania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy;
 3. Załatwianie bieżących spraw nauczycieli tj. formularze, druki, legitymacje, zaświadczenia, itp.;
 4. Przygotowanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
 5. Sporządzanie sprawozdań WUS, GUS, PEFRON i Wydziału Edukacji i innych instytucji w zakresie wykonywanych czynności  w formie elektronicznej i pisemnej;
 6. Prowadzenie rejestru przychodu i rozchodu: legitymacji pracowniczych, legitymacji ubezpieczeniowych;
 7. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (wnioski urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop);
 8. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, urlopów dla poratowania zdrowia oraz zwolnień lekarskich;
 9. Sporządzanie  pełnej dokumentacji wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych;
 10. Obsługiwanie programów kadrowo – płacowych;
 11. Wprowadzanie danych do nowego SIO;
 12. Przeprowadzanie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i ich kontrola  terminowe badań lekarskich i ich kontrola, prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej, zgłaszanie
  i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin;
 13. Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;
 14. Rozliczanie pracowników z wykorzystanych urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw
  w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, itp. stosownie do przepisów Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy;
 15. Sporządzanie listy nagród jubileuszowych, nagród dla pracowników sfery budżetowej, świadczeń urlopowych oraz tzw. 13stek;
 16. Naliczanie etatów do ZFŚS;
 17. Przestrzeganie  i stosowanie  się do Regulaminu Pracy;
 18. Przestrzeganie przepisów BHP;
 19. Wykonywanie poleceń służbowych dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły.

III. KWALIFIKACJE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ)

Wykształcenie wyższe  (administracja) i co najmniej 2-letni staż na podobnym stanowisku lub wykształcenie

średnie i co najmniej 5-letni staż pracy na podobnym stanowisku.

IV. WYMAGANIA

Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (programy kadrowe-płacowe Vulcan, pakietu MS Office), umiejętność obsługi urządzeń biurowych. Doskonała znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, Ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych oraz ZFŚS. Praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych. Umiejętność organizacji i planowania pracy, zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, skrupulatność, obowiązkowość, terminowość, odpowiedzialność, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
 • kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;
 • oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z  procesem rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych – (Dz. U. z 2019r. poz. 1781)oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz.1282).

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 29 w Olsztynie lub przesłać
w terminie do dnia 17.07.2020r. do godziny 15.00 na adres: Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn w zaklejonej kopercie z dopiskiem  ”Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista (ds. kadrowych) w wymiarze 1 etatu”.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły https://sp29.olsztyn.eu  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 im Jana Liszewskiego w Olsztynie i na tablicy ogłoszeń w SP29.

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpikomisyjnie w Szkole Podstawowej Nr 29 w Olsztynie w dniu 17.07.2020r. o godz. 15.15.

VII. INNE INFORMACJE

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Jana Liszewskiego
w Olsztynie ul. Iwaszkiewicza 44 - w godzinach 9.00-13.00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (89) 523 51 64 wew. 31

W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane będą komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły https://sp29.olsztyn.eu, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie oraz na tablicy ogłoszeń w SP29.

mgr Barbara Chodnicka

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 29

im. Jana Liszewskiego w Olsztynie

kwestionariusz osobowy kandydata- pobierz

klauzula dla kandydata- pobierz

 


Konto Rady Rodziców SP 29 Olsztyn

BOŚ SA O/Olsztyn

61 1540 1072 2107 4571 3375 0001


Konto wpłat za obiady

Bank: PKO Bank Polski S.A.

61 1020 3541 0000 5202 0291 5387

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego

ul. Iwaszkiewicza 44

10-089 Olsztyn

tel./fax. (0-89) 523-51-64

e-mail: sekretariat@sp29.olsztyn.eu

http://www.sp29.olsztyn.pl