Start Szachy w szkole
 


Konto Rady Rodziców SP 29 Olsztyn

BOŚ SA O/Olsztyn

61 1540 1072 2107 4571 3375 0001


Konto wpłat za obiady

Bank: PKO Bank Polski S.A.

61 1020 3541 0000 5202 0291 5387

Nabór na stanowisko urzędnicze- specjalista ds. księgowo- kadrowych PDF Drukuj Email

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie

10-089 Olsztyn ul. Iwaszkiewicza 44

ogłasza nabór na stanowisko

specjalista (ds. księgowo-kadrowych) w wymiarze 1 etatu.


 

I. LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW

1 etat

II. GŁÓWNE OBOWIĄZKI

 1. Kompleksowe prowadzenie spraw kadrowo pracowników szkoły;
 2. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 3. Sporządzanie sprawozdań WUS, GUS, PEFRON i Wydziału Edukacji i innych instytucji w zakresie wykonywanych czynności  w formie elektronicznej i pisemnej;
 4. Obsługiwanie programów księgowo - kadrowo – płacowych;
 5. Wprowadzanie danych do nowego SIO;
 6. Sporządzanie listy nagród jubileuszowych, nagród dla pracowników sfery budżetowej, świadczeń urlopowych oraz tzw. 13stek;
 7. Naliczanie etatów do ZFŚS;
 8. Pisanie przelewów i obsługa systemu bankowego;
 9. Wystawianie faktur i sporządzanie rejestrów sprzedaży na podstawie wystawionych przez kierownika gospodarczego wykazów sprzedaży za najem pomieszczeń szkolnych w programie VATKOM;
 10. Przestrzeganie  i stosowanie  się do Regulaminu Pracy;
 11. Przestrzeganie przepisów BHP;
 12. Wykonywanie poleceń służbowych dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły.

 

III. KWALIFIKACJE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ)

Wykształcenie wyższe  (rachunkowość) i co najmniej 2-letni staż na podobnym stanowisku lub wykształcenie średnie i co najmniej 5-letni staż pracy na podobnym stanowisku.

IV. WYMAGANIA

Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (programy księgowo-kadrowe-płacowe, pakietu MS Office, Płatnik, VATKOM), umiejętność obsługi urządzeń biurowych. Doskonała znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego, Ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych oraz ZFŚS. Praktyczna znajomość zagadnień księgowo-kadrowo-płacowych. Umiejętność organizacji i planowania pracy, zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, skrupulatność, obowiązkowość, terminowość, odpowiedzialność, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
 • kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;
 • oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z  procesem rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych – (Dz. U. z 2019r. poz. 1781)oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz.1282).

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 29 w Olsztynie lub przesłać
w terminie do dnia 25.09.2020r. do godziny 15.00 na adres: Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn w zaklejonej kopercie z dopiskiem  ”Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista (ds. księgowo-kadrowych) w wymiarze 1 etatu”.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły https://sp29.olsztyn.eu oraz na tablicy ogłoszeń w SP29.

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w Szkole Podstawowej Nr 29 w Olsztynie w dniu 28.08.2020r. o godz. 10.30.

VII. INNE INFORMACJE

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Jana Liszewskiego
w Olsztynie ul. Iwaszkiewicza 44 - w godzinach 9.00-13.00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (89) 523 51 64 wew. 31

W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane będą komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły https://sp29.olsztyn.eu oraz na tablicy ogłoszeń w SP29.

mgr Barbara Chodnicka

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 29

im. Jana Liszewskiego w Olsztynie

kwestionariusz osobowy kandydata- pobierz

klauzula dla kandydata- pobierz

 
Copyright © 2020 SP 29 Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.