Regulamin stołówki w Szkole Podstawowej Nr 29 Jana Liszewskiego w Olsztynie

 

Podstawa prawna:

Art. 106. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082,
ze zm.)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Jana Liszewskiego w ramach działalności statutowej prowadzi stołówkę szkolną.
 2. Stołówka szkolna zapewnia wydawanie posiłku w formie obiadów dla uczniów
  i pracowników szkoły.
 3. Posiłki są przygotowywane na miejscu przez pracowników szkoły, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz HACCP.

 

 UPRAWNIENI  DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

§ 2

 1. Osobami uprawnionymi do korzystania z posiłków są:
 2. uczniowie wnoszący opłaty indywidualne,
 3. uczniowie, których dożywianie finansuje MOPS,
 4. pracownicy zatrudnieni w Szkole Podstawowej Nr 29§ 3
 1. Zapisy na obiady odbywają się na początku lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim pisemnym wypełnieniu deklaracji korzystania z obiadów (załącznik nr 1 do Regulaminu);
 2. Rezygnacja z posiłków w trakcie roku szkolnego odbywa się na pisemne oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) w formie papierowej lub elektronicznej, które stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. W przypadku planowanego wyjścia, wycieczki klasy w porze wydawania obiadu, wychowawca klasy zobowiązany jest zgłosić ten fakt przynajmniej jeden tydzień wcześniej do intendentki.

 

 § 4

 1. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce. Stołówka szkolna nie wydaje posiłków na wynos.

§ 5

 1. Aktualny jadłospis, ustalony przez intendentkę oraz kucharkę na cały tydzień, jest wywieszony
  w stołówce na tablicy ogłoszeń oraz jest umieszczany na stronie internetowej szkoły w zakładce „Stołówka”.
 2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu
  w danym dniu.

  

ODPŁATNOŚĆ ZA POSIŁKI

§ 6

 1. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.
 2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.
 3. Wysokość opłaty za posiłki wprowadza dyrektor szkoły w drodze Zarządzenia.
 4. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
 5. Opłata za korzystanie z posiłku wydawanego w szkolnej stołówce przez uczniów kalkulowana jest w oparciu o koszt żywności użytej do przygotowania posiłku.

§7

 1. Zakupu abonamentu dokonać można wyłącznie na pełen miesiąc.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wykupienie abonamentu na krótsze terminy, nie krótsze jednak niż jeden tydzień.
 3. Opłaty za obiady można wnosić tylko na konto bankowe. Numer konta znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Stołówka”
 4. Wpłat na konto bankowe można dokonywać od 20 do 28 dnia każdego miesiąca
  za następny miesiąc za wyjątkiem odpłatności za miesiąc styczeń i wrzesień. Termin podany będzie na stronie internetowej.

Z przyczyn niezależnych od Szkoły dni wpłat za obiady mogą ulec zmianie.

 1. Po wyżej wymienionych terminach wpłaty za obiady nie będą przyjmowane.
 2. Datą wpłaty jest data wpływu na rachunek bankowy szkoły.
 3. W tytule wpłaty należy podać:
  1. Miesiąc i rok, na który są wykupione obiady (w przypadku zakupu części obiadu
   w nawiasie należy dopisać: (zupy lub drugie)
  2. Imię i nazwisko dziecka oraz klasa, do której uczęszcza dziecko np. „Opłata
   za obiad (zupy) za grudzień 2011r., Jan Nowak, kl. IVd”
 4. W przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty należy podać dane
  dla każdego dziecka osobno.
 5. Wysokość należności za obiady na przyszły miesiąc będzie podawana na stronie internetowej szkoły (https://sp29.olsztyn.eu).

§ 8

 1. Forma i termin wnoszenia opłat za obiady za miesiąc styczeń będą podawane do wiadomości na stronie internetowej szkoły do 15 grudnia mijającego roku.

§ 9

 1. Intendent Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Jana Liszewskiego posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów.
 2. Podstawą wydania obiadu jest odczyt elektroniczny z użyciem Olsztyńskiej Karty Ucznia.

 

§ 10

 1. Zwrot poniesionych kosztów za posiłki może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.
 2. Nieobecność musi być zgłoszona telefonicznie lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., najpóźniej do godz. 8.00 w dniu poprzedzającym nieobecność ucznia.
 3. Zwrot należności za niewykorzystane obiady będą zwracane na konto wpłacającego.

 

§ 11

 1. Rodzice/opiekunowie prawni na swój wniosek mogą ubiegać się o zwolnienie w części lub
  w całości opłaty za wyżywienie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni, ubiegający się o zwolnienie z opłaty za wyżywienie mają obowiązek udokumentowania dyrektorowi szkoły prawo do zwolnienia z opłat (np. decyzja z MOPS).

 

WYDAWANIE POSIŁKÓW

§ 12

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki w postaci obiadów dwudaniowych tj. zupa i drugie danie.

§ 13

 1. Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy stołówki.
 2. Posiłki wydawane są w dniach realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły.
 3. Harmonogram wydawania obiadów poszczególnym klasom jest umieszczony na stronie internetowej.
 4. Uczniowie oraz pracownicy szkoły spożywają posiłki na stołówce.
 5. W porze wydawania obiadów nie ma przejścia przez stołówkę do świetlicy i klas I-III.

 

ZASADY WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA ELEKTRONICZNYCH KART OBIADOWYCH

 1. Elektroniczna karta tj. Olsztyńska Karta Ucznia jest wydawana każdemu uczniowi nieodpłatnie.
 2. Karta jest zarejestrowana w systemie informatycznym i przypisana do konkretnego ucznia.
 3. Karta pozostaje w dyspozycji ucznia przez cały okres nauki.
 4. Informacje o opłaceniu obiadu są wprowadzane do systemu informatycznego po dokonaniu przez rodzica zapłaty za obiady.
 5. Uczniowi, który zapomniał karty, obiad zostanie wydany na podstawie weryfikacji komputerowej, osoby te przepuszczają wszystkich posiadających karty.
 6. Kartę należy chronić przed mechanicznym zniszczeniem. Nie należy jej wyginać, łamać itp.
 7. Fakt zagubienia/zniszczenia karty należy natychmiast zgłosić do Intendenta. W takim przypadku wydana zostanie nowa karta. Za wydanie pobierana jest opłata w wysokości 1 zł. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe szkoły.
 8. Zagubiona karta jest blokowana w systemie informatycznym i nie będzie można z niej korzystać.

 

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

§ 14

 1. Za bezpieczeństwo na stołówce odpowiadają nauczyciele pełniący dyżur w czasie przerw obiadowych zgodnie z grafikiem dyżurów.

 § 15

 1. Personel wydający posiłki zobowiązany jest do zachowania ostrożności przy wydawaniu gorących potraw.

§ 16

 1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
 1. odzież wierzchnią pozostawiają w szatni,
 2. układają tornistry na przeznaczonych do tego półkach przy wejściu,
 3. przed wejściem na stołówkę dezynfekują ręce,
 4. po przyjściu do stołówki uczniowie ustawiają się w kolejce do okienka zachowując bezpieczny odstęp, gdzie wydawany jest posiłek po odbiciu karty na czytniku elektronicznym,
 5. po odebraniu posiłku, każdy uczeń w bezpieczny sposób przenosi swój
  posiłek do stolika i spożywa go z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i kultury.
 6. po spożytym posiłku uczeń pozostawia czysty stolik i odnosi brudne naczynia
  w wyznaczone miejsce i opuszcza stołówkę.
 7. w przypadku zauważenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu pozostałych osób przebywających w stołówce lub zauważeniu niszczenia mienia przez innych uczniów należy natychmiast powiadomić o tym fakcie dyżurującego nauczyciela lub pracownika kuchni.
 1.  Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 2. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 17

 1. W sprawach nieuregulowanych , a związanych z organizacją stołówki decyduje Dyrektor Szkoły.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.