Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego SP 29

w roku szkolnym 2022/23

 

Zadania

Formy realizacji

Termin

Osoby wspierające

 

Włączenie uczniów do współdecydowania o tym, co się dzieje w szkole.

Wybór samorządów klasowych.

Zgłaszanie kandydatur na stanowisko przewodniczącego SU. Kampania wyborcza – kandydaci przygotowują prezentacje z programem.

Spotkanie Rady Przedstawicieli Klas -online

Wybory na przewodniczącego i do zarządu SU.

Wystąpienie przedstawiciela SU na ślubowaniu pierwszoklasistów

Debaty uczniowskie i zebrania zarządu SU na platformie MS Teams

Dzień Otwarty Szkoły – w formie do ustalenia

„Różowa skrzynka” dla dziewczynek – dbanie o właściwe korzystanie przez użytkowników.

Udział w obchodach 30-lecia szkoły (konkurs na wiersz o szkole lub życzenia jubileuszowe)

 

do 15.IX

14-23 IX

 

 

14.IX

3-7.X

 

11.X

raz w miesiącu

III

cały rok szkolny

IV

Wychowawcy klas

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

Nauczyciele NZ

 

Rada Rodziców, PCK

wychowawcy

 

Kształtowanie postaw patriotycznych i  ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno.

 

Udział w różnych akcjach we współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariatu.

Pomoc koleżeńska.

Ustalenie zasad regulujących zachowanie w społeczności klasowej i szkolnej -

Kampania informacyjna promująca właściwe zachowania oparte na szacunku dla ludzi, wytworów ich pracy i środowiska naturalnego.

 

 

Rok szkolny, wg planów poszczególnych akcji

 

wychowawcy

 

Organizowanie imprez szkolnych

 

Dzień Chłopaka – upominki w klasach, dyskoteka

Dzień Życzliwości – dekoracje i pozdrowienia.
Andrzejki, Mikołajki – imprezy klasowe,

Walentynki: Tablica walentynkowych pozdrowień

Święto Dziewczynek – upominki w klasach. Powitanie wiosny – prezentacje talentów uczniowskich - MAM TALENT,

Dzień Dziecka – imprezy klasowe

Ewentualnie inne imprezy organizowane z inicjatywy uczniów, np. turnieje sportowe, konkursy.

 

 

30.IX

21XI

30XI, 6XII

14 II

8 III

21 III

 

1.VI

 

 

wychowawcy klas

 

 

 

 

 

nauczyciel sztuki, muzyki

wychowawcy

 

 

Alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, integracja społeczności uczniowskiej

 

Wybór nauczyciela miesiąca

Bon urodzinowy (przywileje szczęśliwego numeru),

Raz w miesiącu dzień tematyczny bez pytania, np:

Wrzesień: Dzień Chłopaka

Październik: Dzień na pomarańczowo,

Listopad: Dzień Misia Pluszowego (maskotki),

Grudzień: Dzień w czapce Mikołaja

Styczeń: Dzień szalonych skarpetek

Luty: Walentynki (serduszko lub czerwony strój)

Marzec: Dzień ubrań na lewą stronę

Kwiecień: Dzień bez plecaka

Maj: Kolorowy tydzień

Czerwiec: Dzień fast-foodów,

Realizacja różnych inicjatyw zgłaszanych przez uczniów (w miarę możliwości)

od X

od X

cały rok

 

30 IX

30 X

terminy i formy będą ustalane na bieżąco

 

 

 

wychowawcy

nauczyciele