ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPEŁNIANA DOKUMENTÓW W SPRAWIE

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA OLSZTYNA
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

PEŁNOLETNI UCZNIOWIE SKŁADAJĄ WNIOSEK SAMI

(Rodzic/opiekun może złożyć wniosek  tylko z pełnomocnictwem dziecka)

I . STYPENDIA SZKOLNE

 Termin składania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego

w dniach 1-15 września 2022r. w szkołach, w których rok szkolny rozpoczyna się od dnia 1 września

 1. w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – do 15 lutego danego roku szkolnego

 Dzień 15.09.2022r. jest ustawowo ostatecznym terminem do składania wniosków.

 Termin przekazywania wniosków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 1. w Olsztynie do dnia 19 września 2022r. (wraz z zestawieniem tabelarycznym
  w formie papierowej).
 2. Podstawą przyznania stypendium jest prawidłowo wypełniony wniosek
  wraz z oświadczeniem o osiąganych dochodach z zaświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi dochód
  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2022 r. lub jeśli nastąpiła utrata dochodu z miesiąca składania wniosku) a także oświadczenie dotyczące korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (w którym wnioskodawca wymienia wszelkie świadczenia otrzymywane z pomocy społecznej uwzględniając miesięczną kwotę danego świadczenia oraz jego rodzaj).

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania jeżeli ustawa nie stanowi inaczej , pomniejszoną o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 • Osoby zatrudnione na umowę o pracę (umowa zlecenie, umowa o dzieło itp.) powinny przedłożyć zaświadczenie o osiągniętych dochodach .
 • W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczaną na zasadach ogólnych wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach za 2021
 • Osoby prowadzące działalność i rozliczające się na podstawie ryczałtu lub karty podatkowej powinny przedłożyć oświadczenie o osiągniętych dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające formę opodatkowania.
 • Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
  składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W oświadczeniu tym należy wymienić wszelkie świadczenia otrzymywane z pomocy społecznej uwzględniając kwotę miesięczną danego świadczenia oraz jego rodzaj.

 

Wzór wniosku o stypendium szkolne i inne druki oraz regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Olsztynie mopsolsztyn.bip.gov.pl

 1. Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny - 600,00 zł.

Kwota dochodu 1 ha przeliczeniowego – 345,00 zł (obowiązująca na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zmieniana rokrocznie)

Dochody wylicza się biorąc pod  uwagę:

 • wynagrodzenie za pracę (umowa o pracę, zlecenie, o dzieło, roboty publiczne, prace interwencyjne, prace dorywcze, praktyki uczniowskie/zawodowe) – wymagane zaświadczenie o dochodach (oraz w przypadku utraty dochodu – kserokopia świadectwa pracy) ,
 • dochody z działalności gospodarczej rozliczanej na zasadach ogólnych
  (1/12 dochodu z roku poprzedniego tj. 2021 r.) wyliczone na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
 • dochody z działalności gospodarczej rozliczane na podstawie ryczałtu oraz karty podatkowej wylicza się na podstawie oświadczenia oraz zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające formę opodatkowania
 • dochody z gospodarstwa rolnego od 1 ha przeliczeniowego
 • świadczenia wypłacane przez organ emerytalno – rentowy (emerytury, renty, dodatek pielęgnacyjny, zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne) wymagane zaświadczenie o dochodach z ZUS lub KRUS
 • świadczenie uzupełniające dla osób niepełnosprawnych – wymagane zaświadczenie o dochodach z ZUS lub KRUS
 • świadczenia wypłacane przez urzędy pracy (zasiłek dla bezrobotnych, staż, dodatek szkoleniowy, stypendium, świadczenie przedemerytalne, pomostowe) – wymagane zaświadczenie z Urzędu Pracy o otrzymanych dochodach
 • zasiłki okresowe z pomocy społecznej
 • zasiłki stałe z pomocy społecznej,
 • świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne z dodatkami)
 • świadczenie rodzicielskie
 • zasiłki pielęgnacyjne
 • świadczenia opiekuńcze (zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna)
 • alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wymagany wyrok z Sądu oraz przelew lub przekaz pieniężny,
 • dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny
 • W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
  1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie
  (1/12 jednorazowego dochodu z ostatnich 12 miesięcy przekraczającego kwotę = 5 * 600,00zł = 3000,00zł * ilość osób w rodzinie (darowizna, spadek, sprzedaż samochodu lub mieszkania, pożyczka  ) - informację zamieszczamy w załączniku oświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów punkt 2 oraz we wniosku o stypendium szkolne pkt 15 źródeł dochodu)
 • W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód - informację zamieszczamy w załączniku oświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów punkt 3.
 • stypendia określone w przepisach o szkolnictwie wyższym – potwierdzone zaświadczeniem
 • praktyki zawodowe/uczniowskie – potwierdzone zaświadczeniem o dochodach
 • świadczenie z tytułu pieczy zastępczej, np. rodzina zastępcza (zaświadczenie)
 • inne dochody np. staże w projektach realizowanych przez różne podmioty finansowane  przez Unię  Europejską, świadczenie integracyjne CIS, itp. – potwierdzone zaświadczeniem o dochodach
 1. a) do dochodów nie wlicza się m.in. :
 • zasiłków celowych ( np. na żywność, opał, leki, odzież oraz drobne remonty
  z pomocy społecznej),
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego
 • dochodów z prac społecznie – użytecznych,
 • dochodów z tytułu pobierania świadczenia wychowawczego (500+)
 • programu ,,Dobry start’’ (300+)
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego
 • zasiłku szkolnego
 • wartości świadczenia w naturze
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego
 • dodatku osłonowego
 1. b) od dochodów odlicza się :
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób (potwierdzonych wyrokiem z Sądu oraz przekazem lub przelewem pieniężnym)
 1. Stypendium szkolne może być przyznane wyłącznie na potrzeby edukacyjne uczniów, natomiast nie może zostać przyznane na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej (np.: zakup żywności i odzieży codziennego użytku, opłat
  za energię, gaz, czynsz i media, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, okularów korekcyjnych itp.).
 2. Przesłanki dodatkowe – sytuacja społeczna w rodzinie ucznia:
 3. a) bezrobocie
  b) niepełnosprawność
  c)  ciężka lub długotrwała choroba
  d)  wielodzietność
  e)  brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo-wychowawczej
  f)   alkoholizm
  g)  narkomania
  h)  rodzina jest niepełna
  i)   zdarzenie losowe

W przypadku zaistnienia powyższych przesłanek należy przedstawić stosowny dokument potwierdzający okoliczności ich występowania w rodzinie.

 1. Rozliczenie stypendium szkolnego:

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium szkolnego przy każdorazowym zakupie artykułów szkolnych powinny żądać od sprzedawcy imiennych faktur, rachunków  wystawionych na wnioskodawcę na adres zamieszkania, potwierdzających poniesione wydatki, które stanowią podstawę rozliczenia stypendium szkolnego.

Paragony fiskalne nie dokumentują poniesionych wydatków i nie będą brane pod uwagę
w rozliczeniu stypendium.

 

Termin rozliczenia stypendium szkolnego przyznanego decyzją MOPS na okres:

 1. od 1 września do 31 grudnia br.- do dnia 10 grudnia 2022 r.
 2. od 1 stycznia do 31 maja 2023 – do dnia 10 czerwca 2023 r.

Rozliczenia przyznanego świadczenia  na podstawie imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę należy dokonywać na bieżąco w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, al. M.J. Piłsudskiego 61A, Centrum Informacji, drugie wejście do budynku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00.

Telefony kontaktowe: 89 5265713, 89 5265749, 89 5266018, 89 5266042

 

Rodzice ucznia, dyrektor szkoły lub ośrodka w przypadku rezygnacji lub zaprzestania pobierania nauki, zmiany szkoły, umieszczenia dziecka w ośrodku itd. obowiązani są poinformować organ wydający decyzję o stypendium szkolnym.

Stypendium szkolne wstrzymuje się w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania świadczenia.

Kwota nierozliczonego stypendium szkolnego wygasa oraz zostaje zwrócona do budżetu państwa.

 

 1. ZASIŁKI SZKOLNE
 2. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:
  - śmierć członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,
  -  pożar lub zalanie mieszkania,
  -  kradzież w mieszkaniu ucznia,
  -  nagła choroba ucznia lub członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego mająca wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.
 3. Wnioskodawca składając wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego winien do niego dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego oraz w uzasadnieniu wniosku wykazać, że wystąpienie tego zdarzenia miało wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia.
 4. Wniosek o zasiłek szkolny wraz z zaświadczeniem o zaistniałej sytuacji (np. akt zgonu, karta informacyjna ze szpitala itp.) składa się w nieprzekraczalnym terminie  do 2 miesięcy od zaistniałego zdarzenia.

Wysokość zasiłku szkolnego ustalana jest indywidualnie z uwzględnieniem zaistniałego zdarzenia i jego wpływu na sytuację ucznia. Maksymalna wysokość zasiłku szkolnego wynosi 620 zł.


dokumenty do pobrania

Oświadczenie kpa

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o korzystaniu z MOPS

Oświadczenie o przesunięciu terminu

RODO

Wniosek o stypendium szkolne 2022-2023

Wniosek o zasiłek szkolny 2022-2023

Zaświadczenie od pracodawcy